Regulamin świadczenia usług firmy Merko
§1 Definicje
Ilekroć w Regulaminie użyto podanych niżej słów lub zwrotów pisanych z dużej litery, należy je rozumieć w podanym w niniejszym punkcie znaczeniu:
Merko podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu, tj. Firma Handlowo Usługowa Merko z siedzibą w Krakowie, ul. Fabryczna 20a, 31-533 Kraków NIP: 631-101-66-44 REGON: 272355175 Konto bankowe: 74 1050 1445 1000 0022 7057 1124 będący dystrybutorem Serwisu Remedik
Abonent - osoba fizyczna, prawna, przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca(y) zgodnie z przepisami prawa, z którą(ym) Operator zawarł Umowę o świadczenie Usług.
Pacjent - osoba fizyczna, która za pośrednictwem Systemu rezerwuje termin wizyty.
Abonament - uprawnienie do korzystania z Usług świadczonych przez Merko w zakresie i przez czas określony w Umowie.
Opłata abonamentowa - opłata za możliwość korzystania z Usług świadczonych przez Merko, obowiązująca według Cennika Merko, Umowy lub regulaminu promocji, ponoszona przez Abonenta w Okresach rozliczeniowych w trakcie obowiązywania Umowy.
Usługi - Usługi świadczone przez Merko, polegające na odpłatnym korzystaniu z Systemu.
Cennik - zestawienie Usług, zawierające parametry Usług lub sposób ich świadczenia, oraz zestawienie cen za te Usługi. Cennik wraz z Regulaminem jest integralną częścią Umowy. W przypadku uzgodnienia innej niż w Cenniku ceny dla danej Usługi, strony Umowy określają tak uzgodnioną cenę w Umowie; cena określona w Umowie jest obowiązująca.
Okres rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Merko z tytułu świadczenia Usług, rozpoczynający się i kończący w dniach wskazanych w Regulaminie lub Umowie, obejmujący również okres świadczenia Usługi.
System - oprogramowanie Systemu Rejestracji Medycznej Remedik oraz serwery, bazy danych itp. wykorzystywane do realizacji Usługi.
Operator - firma Merko.
Umowa - Umowa zawarta pomiędzy Operatorem i Abonentem o świadczenie Usług.
§2 Zawarcie Umowy
 1. Podstawą korzystania z usług Merko zwanego dalej Usługodawcą lub Operatorem jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 2. Przez zawarcie Umowy Merko zobowiązuje się do świadczenia określonych w Umowie Usług na rzecz Abonenta w zakresie i na warunkach przewidzianych Umową, Regulaminem i Cennikiem, zaś Abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat za te Usługi oraz przestrzegania postanowień Umowy, Regulaminu oraz Cennika.
 3. Regulamin i Cennik są udostępniane Abonentom poprzez stronę internetową www.remedik.pl lub bezpośrednio przez przedstawicieli Operatora. Regulamin i Cennik stanowią integralną część Umowy.
 4. Umowa zostaje zawarta albo jako Umowa zawarta na odległość - §2 ust 5 albo w trybie określonym w §2 ust 6.
 5. Umowa może być zawarta przez wykonanie następujących czynności na stronie internetowej www.remedik.pl:
  - poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oznaczającego wyrażenie przez Abonenta zgody na zawarcie Umowy drogą elektroniczną na odległość,
  - potwierdzenie zapoznania się z treścią Umowy, Regulaminu i Cennika,
  - zaakceptowanie przez Abonenta warunków Regulaminu i Cennika oraz prawidłowe wypełnienie oraz wysłanie drogą elektroniczną elektronicznego formularza Umowy,
  Po zarejestrowaniu dokonania zamówienia, Abonentowi przesłana zostanie na podane konto poczty elektronicznej faktura proforma, na podstawie której Abonent dokonuje opłaty za Usługę. Po dokonaniu przedpłaty przez Abonenta Operator wystawi i doręczy na życzenie Abonentowi fakturę VAT. Umowa zostaje zawarta w momencie po zaakceptowaniu i wysłaniu przez Abonenta Umowy w trybie określonym w niniejszym ustępie.
 6. Umowa może być zawarta przez bezpośrednio z właściwie umocowanym pełnomocnikiem Operatora. Umowa zawarta w tym trybie posiada formę pisemną.
 7. Umowa zawarta w trybie określonym w § 2 ust. 5 nie posiada formy pisemnej i jest zawierana na podstawie akceptacji oferty udostępnianej na stronie internetowej www.remedik.pl w trybie określonym przepisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 8. Po dokonaniu rejestracji Usługi, rozpoczyna się okres testowy trwający do czasu wniesienia przez Abonenta pełnej opłaty na rachunek bankowy Merko. Okres testowy dla wybranej Usługi trwa 60 dni. Przed wniesieniem opłaty Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z działaniem Systemu. Nie wniesienie opłaty w tym terminie będzie uważane za odstąpienie przez Abonenta od Umowy.
 9. Rozpoczęcie świadczenia Usługi w okresie testowym następuje niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza Umowy, o którym mowa w ust. 5 albo w dniu zawarcia Umowy lub w najbliższym dniu roboczym po dniu zawarcia Umowy zgodnie z ust. 6.
 10. Wszelką korespondencję, nadaną przez Operatora na adres lub z wykorzystaniem innych danych Abonenta wskazanych w Umowie lub przekazanych pisemnie do Operatora po podpisaniu Umowy, uważa się za doręczoną Abonentowi po upływie 14-stu dni od dnia jej nadania.
 11. W trakcie rejestracji Usługi Abonent podaje wymagane przez Merko dane:
  - nazwisko i imiona,
  - pełną nazwę firmy oraz numer NIP,
  - adres siedziby lub adres zamieszkania,
  - adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
  - adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Abonentem.
 12. Z chwilą rejestracji Abonent oświadcza, iż:
  - wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu Umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Merko, informacji handlowych o nowych usługach Merko oraz jej partnerów.
 13. Pełny opis funkcjonalności Systemu znajduje się na stronach www.remedik.pl.
 14. Merko ma prawo odmówić zawarcia Umowy bez podania przyczyn.
 15. W przypadku, gdy warunki określone w Umowie różnią się od warunków określonych w regulaminie, wiążące są warunki określone w Umowie.
§3 Płatności
 1. Abonent jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty Abonamentowej oraz opłat dodatkowych wynikających z Umowy lub Cennika. Opłaty ponoszone są na podstawie faktur proforma w terminie do 14 dni od pierwszego dnia Okresu rozliczeniowego, za który ma nastąpić płatność. Faktury proforma wysyłane są pocztą elektroniczną Abonentowi na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli dane na fakturze proforma są niezgodne ze stanem faktycznym, Abonent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Merko w celu dokonania ich korekty. W ciągu 7 dni od uznania przez Merko wpłaty wystawiana jest faktura VAT i przesyłana na podany przez Abonenta adres e-mail.
 2. W przypadku opłat za pakiety Domena i Domena Mini zapłata należności musi nastąpić w terminie do 10 dni przed końcem poprzedniego Okresu rozliczeniowego pod rygorem utraty posiadanej przez Abonenta domeny.
 3. Opłata powinna zostać uiszczona na wskazany przez Merko numer rachunku bankowego. Datą zapłaty jest data wpływu środków na konto.
 4. Abonent upoważnia Merko do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy i przesyłania w formie elektronicznej.
 5. Jeżeli opóźnienie w płatności przekroczy 14 dni, Merko jest uprawniony do zawieszenia wykonywania Usługi. W przypadku, gdy opóźnienie w płatności przekroczy 45 dni, Merko jest uprawniony do natychmiastowego, jednostronnego rozwiązania Umowy i zaprzestania świadczenia Usługi. W takim przypadku wszelkie dane wprowadzone przez Abonenta do Systemu zostaną usunięte, bez ponoszenia przez Merko z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 6. Wprowadzenie zmian w Cenniku w związku ze zmianami parametrów Usługi lub rozszerzeniem Cennika o nowe Usługi nie stanowi zmiany Umowy lub Cennika.
 7. Merko może naliczać w wystawianych fakturach opłaty za zamówione Usługi zrealizowane w poprzednich Okresach rozliczeniowych, o ile nie były one jeszcze naliczane.
§4 Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Merko
 1. W ramach realizacji zamówionych Usług, Operator zapewnia sprawność działania Systemu co najmniej przez 99% czasu w każdym miesiącu kalendarzowym objętym opłatą abonamentową. W przypadku, gdy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Merko, wystąpi brak ciągłości w świadczeniu danej usługi trwający przez okres przekraczający 1% czasu w danym miesiącu, liczony od chwili uzyskania przez Merko informacji od Abonenta o braku ciągłości, Abonent będzie uprawniony do uzyskania przedłużenia opłaconego okresu abonamentowego danej usługi o 7 dni za każde 6 godzin braku ciągłości w świadczeniu danej usługi, następujące po upływie 1% czasu braku ciągłości w danym miesiącu.
 2. Przerwy w świadczeniu Usług należy zgłaszać Merko telefonicznie pod numerami telefonu podanymi na stronie www.remedik.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@remedik.pl
 3. Merko zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu Usług związanych z konserwacją Systemu lub z innych uzasadnionych przyczyn oraz modyfikacji zakresu świadczonych Usług ze względów technicznych.
 4. Merko zobowiązuje się do zachowania tajemnicy treści przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej i umieszczonych w bazie danych Systemu w tym danych osobowych Pacjentów. Dostęp do zasobów Abonenta oraz danych osobowych Pacjentów możliwy jest wyłącznie za pomocą danych identyfikujących Abonenta. Merko nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu do zasobów Abonenta i danych osobowych Pacjentów przez osoby nieupoważnione na skutek ujawnienia hasła identyfikującego Abonenta. Merko zaleca Abonentom regularną zmianę haseł identyfikujących Abonenta.
 5. Merko jest podmiotem, któremu na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) powierzono przetwarzanie danych osobowych Pacjentów w imieniu Abonenta w celu i zakresie koniecznym do funkcjonowania i obsługi Systemu.
 6. Merko zobowiązuje się nie przekazywać jakichkolwiek danych osobowych, które zostały powierzone Merko, żadnym osobom trzecim.
 7. Merko nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których linki, wprowadzone przez Abonenta, mogą znajdować się na stronach Systemu.
 8. Szkoda poniesiona przez Abonenta, za którą Merko na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści. Wysokość roszczenia Abonenta nie może przekraczać kwoty opłaty abonamentowej za świadczenie usługi, która jest przedmiotem roszczenia.
 9. W każdym przypadku Abonent ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Abonenta, pozostających w związku z korzystaniem z usług, bez względu na sposób korzystania z usług.
 10. Merko gwarantuje poprawność pracy Systemu na przeglądarkach Mozilla Firefox 3.6.3, Internet Explorer 6, Opera 10.53 lub Google Chrome 5 i nowszych.
§5 Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Abonenta
 1. Abonent ponosi odpowiedzialność wobec Merko na wypadek wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Merko z tytułu korzystania przez Abonenta lub osoby przez niego upoważnione z Usług. Abonent zobowiązuje się do ich zaspokojenia, poniesienia kosztów pomocy prawnej, uczestniczenia jako strona w ewentualnych postępowaniach sądowych, których przedmiotem jest Usługa oraz poniesienia uzasadnionych kosztów, w szczególności w przypadku naruszenia dóbr osobistych lub praw majątkowych osób trzecich.
 2. Abonent jest Administratorem danych osobowych Pacjentów w rozumieniu powołanej wyżej Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 3. Abonent nie może korzystać z Usługi w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Merko oraz nie może wykorzystywać modyfikowalnych stron Usługi do prowadzenia reklamy innych firm i udostępniać ich stronie trzeciej.
 4. W celu umożliwienia korzystania z Systemu w przeglądarce internetowej Abonenta i Pacjentów musi być włączona obsługa plików Cookies oraz JavaScript. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek.
§6 Rozwiązanie Umowy
 1. Strony mogą wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, jednakże nie później niż na 30 dni przed końcem danego Okresu rozliczeniowego, ze skutkiem prawnym w postaci rozwiązania Umowy na koniec danego Okresu rozliczeniowego (opłaconego lub który powinien być opłacony przez Abonenta). W przypadku, gdy Abonent dokonał płatności z góry za więcej niż jeden Okres rozliczeniowy, Umowa ulega rozwiązaniu z końcem ostatniego z opłaconych Okresów rozliczeniowych.
 2. Merko lub Abonent mogą rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:
  - rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień Regulaminu
  - likwidacji albo ogłoszenia upadłości strony
  - cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków do świadczenia Usług przez Merko, spowodowanych decyzją administracyjną lub zmianą prawa,
  - niezawinionej przez Merko zmiany warunków świadczenia Usług, które uniemożliwiają w sposób trwały świadczenie Usług ze względów technicznych,
  Merko może rozwiązać Umowę lub zawiesić świadczenie Usługi w trybie natychmiastowym w przypadku:
  - nieuregulowania w terminie przez Abonenta opłat na rzecz Merko za świadczone Usługi,
  - podania przez Abonenta nieprawdziwych danych,
  - w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie
 3. W przypadku rozwiązania Umowy w dowolnym trybie Abonentowi nie przysługuje prawo zwrotu dokonanych płatności lub odszkodowania, chyba, że Merko wyrządzi szkodę umyślnie.
 4. W dniu rozwiązania Umowy Operator bezpowrotnie usuwa i kasuje wszystkie dane Abonenta znajdujące się w Systemie.
§7 Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana listem poleconym na adres korespondencyjny Merko w terminie do 7 dni od powstania reklamacji, która powinna określać:
  - imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta, zwanego dalej "reklamującym",
  - określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
  - przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  - datę i podpis Klienta lub osoby uprawnionej do reprezentowania Abonenta,
 2. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych powyżej, Merko niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nie uzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka dostawcy Usług rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia reklamującego.
 4. Merko rozpatrzy poprawnie złożoną reklamację, która winna zawierać informację zawarte w ust. 1, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.
§8 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Merko i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Merko.
 2. Dane osobowe Abonenta będą przetwarzane przez Merko zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu rejestracji w bazie danych złożonych zamówień. Abonentowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie Merko określonej w pkt. 1 niniejszego regulaminu.
 3. Merko zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie oraz w Cenniku. W przypadku dokonania zmiany treści któregokolwiek z dokumentów wymienionych w zdaniu poprzednim, Merko zobowiązany jest poinformować Abonenta o dokonanych zmianach na co najmniej trzydzieści dni przed datą ich wejścia w życie. Merko poinformuje Abonenta o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem poczty elektronicznej. Postanowienia nowego Regulaminu oraz Cennika usług wiążą druga Stronę, jeżeli nie wypowie ona umowy w terminie 14 dni od daty publikacji na stronie Merko.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Regulamin oraz zasady rejestracji i utrzymania domen internetowych
(pakiety Domena mini i Domena)
§1 Postanowienia ogólne
 1. Zamówienie pakietu Domena Mini lub Domena jest równoznaczne z zawarciem umowy i z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zasad utrzymania domen.
 2. Abonent udziela zgodę do reprezentowania go przed Rejestratorem domen Consulting Service - Robert Siebielski z siedzibą ul. Domaniewska 35A lok.1B, 02-672 Warszawa, NIP: 521-102-01-08. Zakres umowy obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Abonenta, na zasadach rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych Rejestratora, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie Rejestratorowi lub firmie działającej w jego imieniu danych osobowych Abonenta.
  - Rejestrację domen polskich prowadzi NASK na zasadach określonych w regulaminie NASK.
  - Rejestrację domen globalnych prowadzi Directi Internet Solutions Pvt. Ltd na zasadach określonych przez ICANN
  - Rejestrację domen europejskich prowadzi EURid na zasadach określonych przez warunki rejestracji nazw domen .eu oraz polityki rejestracji domen .eu
 3. Domeny aktywowane są w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty na koncie Merko. Merko nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z księgowania operacji na kontach bankowych, które powstały nie z jego winy.
 4. Merko ma prawo odmowy rejestracji domeny gdy zachodzi podejrzenie:
  - podania nieprawidłowych danych przez Abonenta
  - gdy domena została zarejestrowana wcześniej.
 5. Okres rejestracji domeny liczony jest od daty jej zarejestrowania. Jednostką okresu rejestracji domeny jest 1 rok.
 6. Złożenie zamówienia na rejestrację nie gwarantuje Abonentowi prawa do pierwszeństwa rejestracji gdyż odbywa się ono w kolejności zgłoszeń u rejestratora domeny oraz po zaksięgowaniu należnej opłaty na rachunku bankowym Merko.
 7. Po zarejestrowaniu domeny wniesiona wpłata nie jest zwracana.
 8. Domeny rejestrowane są wyłącznie na dane Abonenta i wyłącznie Abonent domeny ma pełne prawa do dysponowania domeną.
 9. Kod authinfo przeznaczony do zmiany Rejestratora udostępniany jest Abonamentowi domeny w ciągu 14 dni roboczych na wyraźną prośbię otrzymaną od Abonenta domeny.
 10. Wyświetlane informacje o Abonencie domeny krajowej w publicznych bazach WHOIS:
  - Dane Abonenta prywatnego nie są publikowane
  - Dane Abonenta firmowego oraz instytucji są publikowane
 11. Wyświetlane informacje o Abonencie domeny globalnej i europejskiej w publicznych bazach WHOIS dla każdego abonenta są publikowane.
 12. Merko nie ponosi odpowiedzialności za:
  - zablokowanie lub usunięcie domeny z przyczyn od siebie niezależnych
  - utracone korzyści z powodu zablokowania lub usunięcia domeny
 13. Merko nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazania wyszukiwarki domen związane z chwilowym nieprawidłowym działaniem systemów rejestracji domen NASK, Directi Internet Solutions Pvt. Ltd oraz EURid
Informacja

Biuro obsługi

 • e-mail:
 • Dział Handlowy:12 4131827

Regulamin usługi Remedik.

 
Copyright © Remedik Kraków 2009, 2020