Regulamin świadczenia usługi Firmujesz

§1 Definicje
Ilekroć w Regulaminie użyto podanych niżej słów lub zwrotów pisanych z dużej litery, należy je rozumieć w podanym w niniejszym punkcie znaczeniu:
Merko podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu, tj. Firma Handlowo Usługowa Merko z siedzibą w Krakowie, ul. Fabryczna 20a, 31-533 Kraków NIP: 631-101-66-44 REGON: 272355175 Konto bankowe: 74 1050 1445 1000 0022 7057 1124 będący dystrybutorem Serwisu Firmujesz
Użytkownik - osoba fizyczna, prawna, przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca(y) zgodnie z przepisami prawa, z którą(ym) Operator zawarł Umowę o świadczenie Usług.
Abonament - uprawnienie do korzystania z Usług świadczonych przez Merko w zakresie i przez czas określony w Umowie.
Usługi - Usługi świadczone przez Merko, polegające na korzystaniu z Systemu.
Cennik - zestawienie Usług, zawierające parametry Usług lub sposób ich świadczenia, oraz zestawienie cen za te Usługi. Cennik wraz z Regulaminem jest integralną częścią Umowy. W przypadku uzgodnienia innej niż w Cenniku ceny dla danej Usługi, strony Umowy określają tak uzgodnioną cenę w Umowie; cena określona w Umowie jest obowiązująca.
Okres rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Użytkownika wobec Merko z tytułu świadczenia Usług, rozpoczynający się i kończący w dniach wskazanych w Regulaminie lub Umowie, obejmujący również okres świadczenia Usługi.
System - oprogramowanie Firmujesz oraz serwery, bazy danych itp. wykorzystywane do realizacji Usługi.
Operator - firma Merko.
Umowa - Umowa zawarta pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem o świadczenie Usług.
§2 Zawarcie Umowy
 1. Podstawą korzystania z usług Merko zwanego dalej Usługodawcą lub Operatorem jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 2. Przez zawarcie Umowy Merko zobowiązuje się do świadczenia określonych w Umowie Usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach przewidzianych Umową, Regulaminem, Cennikiem zaś Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Umowy, Regulaminu oraz Cennika.
 3. Regulamin i Cennik jest udostępniany Użytkownikom poprzez stronę internetową www.remedik.pl/firmujesz. Regulamin i Cennik stanowią integralną część Umowy.
 4. Umowa zostaje zawarta jako Umowa zawarta na odległość.
 5. Umowa może być zawarta przez wykonanie następujących czynności na stronie internetowej www.remedik.pl/firmujesz:
  - potwierdzenie zapoznania się z treścią Umowy, Regulaminu i Cennika,
  - zaakceptowanie przez Użytkownika warunków Regulaminu i Cennika oraz prawidłowe wypełnienie oraz wysłanie drogą elektroniczną elektronicznego formularza Rejestracyjnego,
 6. Zawarta Umowa nie posiada formy pisemnej i jest zawierana na podstawie akceptacji oferty udostępnianej na stronie internetowej www.remedik.pl/firmujesz w trybie określonym przepisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 7. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza Umowy (Rejestracja).
 8. Po dokonaniu rejestracji Usługi, rozpoczyna się bezpłatny okres testowy trwający 60 dni. W trakcie okresu testowego, Użytkownikowi przesłana zostanie na podane konto poczty elektronicznej faktura proforma, na podstawie której Użytkownik dokonuje opłaty za wybrany Okres rozliczeniowy. Po zaksięgowaniu wpłaty Operator wystawi Użytkownikowi fakturę.
 9. Przed wniesieniem opłaty za Okres rozliczeniowy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z działaniem Systemu. Nie wniesienie opłaty w okresie testowym będzie uważane za odstąpienie przez Użytkownika od Umowy.
 10. Wszelką korespondencję, nadaną przez Operatora na adres lub z wykorzystaniem innych danych Użytkownika wskazanych w Umowie lub przekazanych pisemnie do Operatora po zawarciu Umowy, uważa się za doręczoną Użytkownikowi po upływie 14-stu dni od dnia jej nadania.
 11. W trakcie rejestracji Usługi Użytkownik podaje wymagane przez Merko dane:
  - imię i nazwisko,
  - pełną nazwę firmy oraz numer NIP,
  - adres siedziby firmy,
  - adres e-mail do kontaktów z Użytkownikiem.
 12. Z chwilą rejestracji Użytkownik oświadcza, iż:
  - wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu Umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Merko, informacji handlowych o nowych usługach Merko oraz jej partnerów.
 13. Merko ma prawo odmówić zawarcia Umowy bez podania przyczyn.
§3 Płatności
 1. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty Abonamentowej oraz opłat dodatkowych wynikających z Umowy lub Cennika. Opłaty ponoszone są na podstawie faktur proforma w terminie do 14 dni od pierwszego dnia Okresu rozliczeniowego, za który ma nastąpić płatność,. Faktury proforma wysyłane są pocztą elektroniczną Użytkownikowi na podany przez Użytkownika adres e-mail. Jeśli dane na fakturze proforma są niezgodne ze stanem faktycznym, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Merko w celu dokonania ich korekty. W ciągu 7 dni od uznania przez Merko wpłaty wystawiana jest faktura i przesyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Opłata powinna zostać uiszczona na wskazany na fakturze proforma numer rachunku bankowego. Datą zapłaty jest data wpływu środków na konto.
 3. Użytkownik upoważnia Merko do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy i przesyłania pocztą elektroniczną (e-mail).
 4. Jeżeli opóźnienie w płatności przekroczy 14 dni, Merko jest uprawniony do zawieszenia wykonywania Usługi. W przypadku, gdy opóźnienie w płatności przekroczy 45 dni, Merko jest uprawniony do natychmiastowego, jednostronnego rozwiązania Umowy i zaprzestania świadczenia Usługi. W takim przypadku wszelkie dane wprowadzone przez Użytkownika do Systemu zostaną usunięte, bez ponoszenia przez Merko z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 5. Wprowadzenie zmian w Cenniku w związku ze zmianami parametrów Usługi lub rozszerzeniem Cennika o nowe Usługi nie stanowi zmiany Umowy lub Cennika.
 6. Merko może naliczać w wystawianych fakturach opłaty za zamówione Usługi zrealizowane w poprzednich Okresach rozliczeniowych, o ile nie były one jeszcze naliczane.
§4 Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Merko
 1. W ramach realizacji zamówionych Usług, Operator zapewnia sprawność działania Systemu co najmniej przez 99% czasu w każdym miesiącu kalendarzowym. W przypadku, gdy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Merko, wystąpi brak ciągłości w świadczeniu danej usługi trwający przez okres przekraczający 1% czasu w danym miesiącu, liczony od chwili uzyskania przez Merko informacji od Abonenta o braku ciągłości, Abonent będzie uprawniony do uzyskania przedłużenia opłaconego okresu abonamentowego danej usługi o 7 dni za każde 6 godzin braku ciągłości w świadczeniu danej usługi, następujące po upływie 1% czasu braku ciągłości w danym miesiącu.
 2. Przerwy w świadczeniu Usług należy zgłaszać Merko telefonicznie pod numerami telefonu podanymi na stronie www.remedik.pl/firmujesz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres firmujesz@remedik.pl
 3. Merko zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu Usług związanych z konserwacją Systemu lub z innych uzasadnionych przyczyn oraz modyfikacji zakresu świadczonych Usług ze względów technicznych.
 4. Merko zobowiązuje się do zachowania tajemnicy treści przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej i umieszczonych w bazie danych Systemu w tym danych osobowych. Dostęp do zasobów Użytkownika możliwy jest wyłącznie za pomocą danych identyfikujących Użytkownika. Merko nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu do zasobów Użytkownika przez osoby nieupoważnione na skutek ujawnienia hasła identyfikującego Użytkownika. Merko zaleca Użytkownikom regularną zmianę haseł identyfikujących Użytkownika.
 5. Merko jest podmiotem, któremu na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) powierzono przetwarzanie danych osobowych Kontrahentów w imieniu Użytkownika w celu i zakresie koniecznym do funkcjonowania i obsługi Systemu.
 6. Merko zobowiązuje się nie przekazywać jakichkolwiek danych osobowych, które zostały powierzone Merko, żadnym osobom trzecim.
 7. Szkoda poniesiona przez Użytkownika, za którą Merko na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Użytkownika korzyści. Wysokość roszczenia Użytkownika nie może przekraczać kwoty opłaty abonamentowej za świadczenie usługi, która jest przedmiotem roszczenia.
 8. W każdym przypadku Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Użytkownika, pozostających w związku z korzystaniem z usług, bez względu na sposób korzystania z usług.
 9. Merko gwarantuje poprawność pracy Systemu na przeglądarkach Google Chrome 15, Internet Explorer 8 lub Mozilla Firefox 6 i nowszych.
§5 Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Użytkownika
 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Merko na wypadek wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Merko z tytułu korzystania przez Użytkownika lub osoby przez niego upoważnione z Usług. Użytkownik zobowiązuje się do ich zaspokojenia, poniesienia kosztów pomocy prawnej, uczestniczenia jako strona w ewentualnych postępowaniach sądowych, których przedmiotem jest Usługa oraz poniesienia uzasadnionych kosztów, w szczególności w przypadku naruszenia dóbr osobistych lub praw majątkowych osób trzecich.
 2. Użytkownik jest Administratorem danych osobowych Kontrahentów w rozumieniu powołanej wyżej Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 3. Użytkownik nie może korzystać z Usługi w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Merko.
 4. W celu umożliwienia korzystania z Systemu w przeglądarce internetowej Użytkownika musi być włączona obsługa plików Cookies oraz JavaScript. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek.
§6 Rozwiązanie Umowy
 1. Strony mogą wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, jednakże nie później niż na 20 dni przed końcem danego Okresu rozliczeniowego, ze skutkiem prawnym w postaci rozwiązania Umowy na koniec danego Okresu rozliczeniowego. W przypadku, gdy Użytkownik dokonał płatności z góry za więcej niż jeden Okres rozliczeniowy, Umowa ulega rozwiązaniu z końcem ostatniego z opłaconych Okresów rozliczeniowych.
 2. Merko lub Użytkownik mogą rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:
  - rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień Regulaminu
  - likwidacji albo ogłoszenia upadłości strony
  - cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków do świadczenia Usług przez Merko, spowodowanych decyzją administracyjną lub zmianą prawa,
  - niezawinionej przez Merko zmiany warunków świadczenia Usług, które uniemożliwiają w sposób trwały świadczenie Usług ze względów technicznych,
  Merko może rozwiązać Umowę lub zawiesić świadczenie Usługi w trybie natychmiastowym w przypadku:
  - nieuregulowania w terminie przez Użytkownika opłat na rzecz Merko za świadczone Usługi zgodnie z §3,
  - podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych,
  - w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie
 3. W przypadku rozwiązania Umowy w dowolnym trybie Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania, chyba, że Merko wyrządzi szkodę umyślnie.
 4. W dniu rozwiązania Umowy Operator bezpowrotnie usuwa i kasuje wszystkie dane Użytkownika znajdujące się w Systemie.
§7 Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana listem poleconym na adres korespondencyjny Merko w terminie do 7 dni od powstania reklamacji, która powinna określać:
  - imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Użytkownika, zwanego dalej "reklamującym",
  - określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
  - przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  - datę i podpis Użytkownika lub osoby uprawnionej do reprezentowania Użytkownika,
 2. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych powyżej, Merko niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nie uzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka dostawcy Usług rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia reklamującego.
 4. Merko rozpatrzy poprawnie złożoną reklamację, która winna zawierać informację zawarte w ust. 1, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Użytkownikowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.
§8 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.remedik.pl/firmujesz i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawartych z Merko.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Merko zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu rejestracji w bazie danych złożonych zamówień. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie Merko określonej w §1 niniejszego regulaminu.
 3. Merko zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie oraz Cenniku. W przypadku dokonania zmiany treści któregokolwiek z dokumentów wymienionych w zdaniu poprzednim, Merko zobowiązany jest poinformować Użytkownika o dokonanych zmianach na co najmniej trzydzieści dni przed datą ich wejścia w życie. Merko poinformuje Użytkownika o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem poczty elektronicznej. Postanowienia nowego Regulaminu oraz Cennika usług wiążą druga Stronę, jeżeli nie wypowie ona umowy w terminie 14 dni od daty publikacji na stronie Merko.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Logowanie

Login: 

Hasło: 

 

Jeśli zapomniałeś hasła kliknij tutaj.

Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz zarejestruj się!

 
Copyright © Remedik Kraków 2009, 2020